Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

387c2c840425de58c4f9268990785697.jpg

16 października 2018 r. Gmina Morzeszczyn podpisała umowę nr WFOŚ/D/III-19/185/2018 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2018 r. zadania pn.: ,,Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.


Zadanie polegało na udzieleniu dotacji celowej na realizację przedsięwzięć polegających na wymianie źródła energii cieplnej poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą.

W ramach w/w zadania na terenie gminy Morzeszczyn zlikwidowano 2 źródła ciepła (kotłów węglowych) o łącznej mocy 20 kW i zastąpiono je 2 kotłami opalanymi biomasą.

Według rozliczeń przedłożonych przez uczestników konkursu całkowity koszt kwalifikowany wynikający z faktur wyniósł 31806,03 zł brutto, z czego gmina Morzeszczyn dokona refundacji udokumentowanych kosztów kwalifikowanych na kwotę 3000,00 zł brutto, natomiast dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wyniosła 9541,81 zł.

Konkurs realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego. W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto efekt ekologiczny i uzyskano następujące redukcje:

pyły ogólne – 1,165 (Mg/rok)
SO2 – 0,573 (Mg/rok)
NOx - 0,037 (Mg/rok)
CO – 2,608(Mg/rok)
CO2 – 115,146 (Mg/rok)
emisja równoważna – 5,363 (Mg/rok)

Celem realizowanego zadania jest ograniczenie poziomu zanieczyszczeń powietrza powodowanego tzw. ,,niską emisją”. Jakość powietrza ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja.