Przejdź do treści

środa, 20.1.2021

Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > WFOŚiGW
2016-11-14

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Morzeszczyn

Nazwa zadania:

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Morzeszczyn”, umowa pożyczki nr WFOŚ/P/47/2016

Koszt kwalifikowalny zadania -  2 270 452,26 zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – 1 816 360,00 zł w formie pożyczki

Opis zadania:

Istniejąca do tej pory oczyszczalnia ścieków w Morzeszczynie składała się z następujących obiektów: piaskownik z kratą koszową, osadnik wstępny, zbiornik uśredniająco retencyjny, tarczowe złoża biologiczne, wielostrumieniowe osadniki wtórne, kanał zrzutowy ø300, wylot do rzeki Janki. Ilość odprowadzonych ścieków średniodobowo projektowana na 300 m3/ dobę, w rzeczywistości wynosi obecnie ok 156 m3/dobę.

W wyniku nadmiernego zużycia oraz zastosowanej technologii, mocno się zdekapitalizowała, a przestarzała technologia nie jest w stanie zapewnić oczyszczania ścieków na poziomie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz decyzji pozwolenia na budowę.

 

Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków znajduje się na dz. nr 7/2, 113, obręb Dzierżążno. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Janka na dz. nr 1/1, obręb Dzierżążno, dz. nr 64, obręb Morzeszczyn.

 

Zakres prac w zakresie modernizacji oczyszczalni obejmował następujące elementy:

 

1. dostawę i montaż punktu zlewnego ścieków dowożonych z pomiarem ilości i jakości zrzucanych ścieków,

2. adaptację istniejącego zbiornika na komorę retencyjną ścieków dowożonych i dopływających kanalizacją z miejscowości Dzierżążno,

3. dostawę i montaż zestawu do oczyszczania wstępnego zlokalizowanego w projektowanym budynku technologicznym na:
- sito z płukaniem skratek
- separator piasku z płuczką i grawitacyjnym odwodnieniem
- dwa podnośniki śrubowe
- dwa kontenery na piasek i skratki,

4. przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego na komorę operacyjną,

5. przebudowę istniejących zbiorników oczyszczalni na zbiorniki pracujące w technologii SBR, w którego skład wchodzą trzy zbiorniki wyposażone w:
- systemy dekantacji ścieku oczyszczonego i osadu nadmiernego,
- ruszty napowietrzające, dmuchawy,
- zasuwy odcinające,
- rurociągi międzyobiektowe,

6. budowę budynku technologicznego z instalacją dmuchaw napowietrzających i wytłaczających wraz z instalacją zaworów elektromagnetycznych wpiętych w system sterowania,

7. budowę zbiornika stabilizacji tlenowej i zagęszczania osadu (KSTO) wraz z wyposażeniem w:
ruszt napowietrzający, instalacja powietrzna, instalację dmuchawy napowietrzającej KSTO w budynku technologicznym,

8. dostawę systemu do odwadniania osadu budynku technologicznym (prasa z higienizacją),

9. wymianę wewnętrznej linii zasilającej,

10. remont istniejącego budynku technologicznego z adaptacją na budynek gospodarczy,

11. remont istniejącego osadnika z adaptacja na rezerwę technologiczną,

12. punktu poboru ścieku surowego,

13. punktu poboru ścieku oczyszczonego,

14, przebudowy ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków,

15. oświetlenia zewnętrznego;

16. zieleni izolacyjnej;

17. placów manewrowych na terenie oczyszczalni ścieków;

18. remontu istniejącego wylotu wraz z umocnieniem brzegów i oczyszczeniem dna rzeki Janki;

19. instalację systemu zasilania i sterownia pracą oczyszczalni,

20. rozbiórkę istniejących obiektów.

Wykonawcą była firma Ecol - Unicon Sp. z o. o. z Gdańska.

www.wfos.gdansk.pl

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.