Przejdź do treści

Wtorek, 19.1.2021

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2013-11-28

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 4 LAT W KWOCIE 100.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

Morzeszczyn, dnia 11.12.2013 r.

IN. 271.4.2013

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankową pn.:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 4 LAT W KWOCIE 100.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający Gmina Morzeszczyn zawiadamia, że w wyniku czynności badania i oceny ofert do realizacji zamówienia pn.:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 4 LAT W KWOCIE 100.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

została wybrana oferta Nr 1 firmy :
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Skórczu
Adres Wykonawcy: ul. Główna 40a, 83-220 Skórcz
Liczba punktów w kryterium ceny: 100
Cena brutto wykonania robót: 12.579,32 PLN

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona jako jedyna z ważnych ofert, nie podlegająca odrzuceniu, spełniająca wymagania SIWZ i odpowiadająca Zamawiającemu pod względem ceny wykonania przedmiotu zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp.


Wójt Gminy
Piotr Laniecki

 

 

 

 

Przetarg : UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 4 LAT W KWOCIE 100.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ
Numer ogłoszenia: 486792 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Morzeszczyn , ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn, woj. pomorskie, tel. 058 5362724 w. 14, faks 058 5362792.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 4 LAT W KWOCIE 100.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa obejmująca : UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU BANKOWEGO DŁUGOTERMINOWEGO NA OKRES DO 4 LAT W KWOCIE 100.000 ZŁ Z PRZEZNACZENIEM NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ . 3.2 Zakres przedmiotowy zamówienia: 1. kwota kredytu - 100.000,00 zł 2 . okres spłaty - do 4 lat 3. okres karencji - do 31.03.2016 r. 4. spłata kredytu - kwartalnie 4 raty x 25.000,00 zł 5. data spłaty pierwszej raty - 31.03.2016 r. 6. dostępność kredytu - 1 dzień roboczy po podpisaniu umowy 7. wysokość zmiennej stopy procentowej - WIBOR 1M 8. zabezpieczenie spłaty kredytu i związanych z nim należności stanowi weksel własny In blanco wraz deklaracją wekslową Zamawiającego. Miejsce wykonania robót, usług lub miejsce dostaw : Gmina Morzeszczyn.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o zamówienie udzielenia i obsługi kredytu bankowego mogą ubiegać się banki, które są uprawnione do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę następujących dokumentów : - odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy pzp - zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy pzp - zał. Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy pzp - zał. Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , nie wydaje się dokumentów, ok. których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia opisane w niniejszej SIWZ winny być podpisane przez osoby uprawnione. Pełnomocnictwo, tj. dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy powinno być dołączone do oferty, o ile sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów , np. z odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, załączonych do oferty oraz powinno w zakresie formy odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub uwierzytelniony odpis ) .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morzeszczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn pok. nr 10 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy
Piotr Laniecki

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.