Przejdź do treści

Wtorek, 19.1.2021

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-08-28

POPRAWA JAKOŚCI WODY W GMINIE MORZESZCZYN BUDOWA WODOCIĄGU MAJEWO - KRÓLÓW LAS - BIELSK - ETAP I

 

Zawiadomienie z dnia 23 września 2014 roku Nr IN.271.ZP-4.2014 o wyborze oferty dot. "Budowy wodociągu Majewo - Królów Las - Bielsk " Etap I.

 

 

Morzeszczyn: POPRAWA JAKOŚCI WODY W GMINIE MORZESZCZYN BUDOWA WODOCIĄGU MAJEWO - KRÓLÓW LAS - BIELSK - ETAP I
Numer ogłoszenia: 286218 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Morzeszczyn , ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn, woj. pomorskie, tel. 058 5362724 w. 14, faks 058 5362792.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POPRAWA JAKOŚCI WODY W GMINIE MORZESZCZYN BUDOWA WODOCIĄGU MAJEWO - KRÓLÓW LAS - BIELSK - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej Ø 110 PE do zabudowań oraz roboty remontowe (demontaż) na istniejącej sieci wodociągowej w tym : budowa sieci wodociągowej głównej - Ø 110 - 2238,50 mb - Ø 250 rura osłonowa do przewiertów - 82,50 mb w tym - przewierty w terenie PKP - 36,00 mb - przewierty pod drogami wojewódzkimi - 20,50 mb - przewierty pod drogami gminnymi - 26,00 mb - hydranty podziemne DN 80 - 1 kpl roboty remontowe - demontaż połączeń , zasuw i zaworów w miejscu połączenia z istniejącą siecią - likwidacja studni betonowej - zabezpieczenie kabla zasilającego w ziemi - połączenie budowanej sieci z siecią istniejącą 2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji zamówienia precyzują Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót oraz wzór umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: . Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 8.000 PLN ( słownie :osiem tysięcy złotych 00/1oo ) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej 3) gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 roku z późn. zm.) 3. Sposób przekazania wadium w pieniądzu : W przypadku przekazania wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer B.S. Skórcz o/Pelplin 51 8342 0009 2011 5339 2000 0002 przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli : 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy składać jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginalny dokument wraz z ofertą ( wskazane jest aby oryginał umieszczany był w osobnej kopercie) . Dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zgodnie z wymogami ustawy Pzp oraz instytucji wydających poręczenia , oryginalny dokument zostanie zwrócony Wykonawcy. W związku z powyższym nie należy go trwale wpinać do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię , która pozostanie u Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności , że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowych o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda. Wykazane przez Wykonawcę roboty muszą być wykonane z należytą starannością

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunek zostanie uznany jeżeli wykonawca złoży stosowane oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , w tym : - co najmniej 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem w specjalności , posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie sieci sanitarnych /sieci wodociągowych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia tego warunku . Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII ppkt 7.3 i 7.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokument, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 7.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis powołany w lit. b) SIWZ stosuje się odpowiednio. d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w określonych warunkach możliwości dokonania zmian : - zmiana regulacji prawnych w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędowa zmiana stawki podatku VAT) - konieczności zmiany terminu realizacji - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c. w związku z powstaniem okoliczności wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. technicznych , gospodarczych i finansowych - z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach tj. - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - jeżeli Wykonawca przerwał roboty bez podania przyczyny i uzasadnienia 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morzeszczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn pok. 13 I Piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn pok. 10 I Piętro Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany będzie przy współudziale środków Unii Europejskiej - umowa Nr 00242-6921-UM1100262/14 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy
Morzeszczyn

Piotr Laniecki

 

Wyjaśnienia do SIWZ z 12.09.2014

Wyjaśnienia do SIWZ z 16.09.2014

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.