Przejdź do treści

Sobota, 23.1.2021

Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-07-22

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 18 lipca 2014 roku - I przetarg Majewo działka 233

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MORZESZCZYN z dnia 18 lipca 2014 roku

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM OGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI MAJEWO.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014 r. poz. 518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r . Nr 207,poz. 2108) , Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Majewie Obręb Gąsiorki, Gmina Morzeszczyn.

1. Przedmiot sprzedaży:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana - kontenerową kotłownią posadowioną na działce nr 233 o powierzchni 0.13.43 ha we wsi Majewo Obręb Gąsiorki ozn. KW GD1T/00034387/8 Sądu Rejonowego w Tczewie stanowiąca własność Gminy Morzeszczyn wraz z siecią przesyłową zlokalizowaną na działkach nr 221, nr 222, nr 225, nr 231 i nr 232

2. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Majewo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/200/2006 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 6 kwietnia 2006 r. powyższy teren stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

2. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 72.441.00 złotych.

3. Wysokość wadium wynosi 7.000.00 złotych.

4. Przetarg ograniczono do Wspólnoty Mieszkaniowej Majewo 14, Wspólnoty Mieszkaniowej Majewo 14A, Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 14B, Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 14C, Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 14D tj. do Wspólnot Mieszkaniowych, których członkowie mogą korzystać z przedmiotowej nieruchomości, oraz do Firm świadczących usługi w zakresie dostarczania w energię cieplną lokali mieszkalnych.

5. Przetarg odbędzie się dnia dnia 22 sierpnia 2014 roku w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie ul. 22 Lipca 4 o godzinie 10ºº w sali narad.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 7.000.00 złotych na konto Urzędu Gminy w Morzeszczyn Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Pelplinie 24 8342 0009 2011 5339 2000 0003 w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku ,zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz przedłożenia przez Firmę oświadczenia o prowadzeniu działalności w powyższym zakresie w terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy Morzeszczyn.

7. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. O wysokości postąpienia w przetargu decydują uczestnicy przetargu z tym, że wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

11. Pozostałym osobom wadium wraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż po upływie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

13. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 19 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie.

14. Wszelkich informacji dotyczących powyższej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Morzeszczynie pok. Nr 10 lub pod nr tel. 58-536 27 24.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.