Przejdź do treści

Wtorek, 19.1.2021

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-08-04

Ogłoszenie o przetargu 04.08.2014- MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 46/3 OBRĘB NOWA CERKIEW GM. MORZESZCZYN

Morzeszczyn, dnia 26.08.2014 r.

IN. 271.ZP-3.2014

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJDotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 46/3 OBRĘB NOWA CERKIEW GM. MORZESZCZYN

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Zamawiający Gmina Morzeszczyn zawiadamia, że w wyniku czynności badania i oceny ofert do realizacji zamówienia pn.:


MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 46/3 OBRĘB NOWA CERKIEW GM. MORZESZCZYN


została wybrana oferta Nr 2 firmy:
Nazwa wykonawcy: Transport, Usługi, Handel, Skład Opału, Mat. Budowlane
Skup Złomu Tadeusz Decka
Ul. Oś. XXX Lecia PRL 1
83-132 Morzeszczyn

Liczba punktów w kryterium ceny: 100

Cena brutto wykonania robót: 173.929,01 PLN

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona jako jedna z 2 ofert, nie podlegająca odrzuceniu, spełniająca wymagania SIWZ i odpowiadająca Zamawiającemu pod względem ceny wykonania przedmiotu zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp.

Załącznik:

- wykaz Wykonawców wraz z oceną ofert

 

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Morzeszczyn , ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn, woj. pomorskie, tel. 058 5362724 w. 14, faks 058 5362792.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH ZLOKALIZOWANEJ NA DZ. NR 46/3 OBRĘB NOWA CERKIEW GM. MORZESZCZYN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje : - roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie - 0,691 km - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża - 1.901,860 m2 - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem - 28,528 m3 - koryta o gł. do 20 cm mijanka - 34,500 m2 - warstwa dolna podbudowy mijanka kruszywo łamane - 34,500 m2 - skropienie nawierzchni asfaltem - 1.901,860 m2 - nawierzchnia z mieszanek bitumicznych o gr. 4 cm - 1.901,860 m2 - nawierzchnia z mieszanek bitumicznych o gr. 3 cm - 2.455,760 m2 - nawierzchnie z tłucznia o gr. 7 cm pobocza - 690,640 m2 - słupki do znaków drogowych - 3 szt - znaki drogowe - 3 szt - roboty pomiarowe powykonawcze - 0,691 km Zadanie realizowane w ramach programu związanego z pozyskiwaniem środków budżetu Województwa Pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 2. Szczegółowy zakres prac oraz warunki realizacji zamówienia precyzują Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar Robót oraz wzór umowy. 3. Wykonawca oprócz robót określonych w dokumentacji technicznej w ramach zamówienia wykona również : - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z obmiarami faktycznie wykonanych robót, opracuje projekt organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia terenu na czas prowadzenia robót. 4. Zaleca się Oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią SIWZ, przeprowadzenia szczegółowej wizji lokalnej w terenie, celem uzyskania wszelkich niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania oferty poprzez sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 5. Wykonawcy do wykonania zamówienia zobowiązani są użyć materiałów gwarantujących najwyższą jakość ich wykonania , a roboty budowlane wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami , przedmiarem robót , SIWZ i STWiORB . 6. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za skutki niedoszacowania , braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia w zakresie możliwym do przewidzenia na etapie oferowania . 7. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty 36 miesięcy od dnia odbioru i podpisania protokołu końcowego przez Zamawiającego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5.000 PLN słownie : pięć tysięcy złotych oo/1oo 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z poniżej podanych form: 1) pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej 3) gwarancjach bankowych 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42, poz. 275 z 2007 roku z późn. zm.) 3. Sposób przekazania wadium w pieniądzu : W przypadku przekazania wadium w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto Zamawiającego numer B.S. Skórcz o/Pelplin 51 8342 0009 2011 5339 2000 0002 przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. Zatrzymanie wadium Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli : 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń , o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5. Wadium w formie innej niż w pieniądzu należy składać jako kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginalny dokument wraz z ofertą ( wskazane jest aby oryginał umieszczany był w osobnej kopercie) . Dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Zgodnie z wymogami ustawy Pzp oraz instytucji wydających poręczenia , oryginalny dokument zostanie zwrócony Wykonawcy. W związku z powyższym nie należy go trwale wpinać do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię , która pozostanie u Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Uzna warunek za spełniony, na podstawie oświadczenia Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie Zał. Nr 2 SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności , że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda. Wykazane przez Wykonawcę roboty muszą być wykonane z należytą starannością.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunek zostanie uznany jeżeli wykonawca złoży stosowane oświadczenie Zał. Nr 2 SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , w tym : - co najmniej 1 osobą z minimum 2 letnim doświadczeniem w specjalności , posiadającą uprawnienia budowlane do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie dróg - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zakresu wykonywanych obowiązków oraz podstawie dysponowania tymi osobami Zał. Nr 5 SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia tego warunku . Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 4. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. VI oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. W PRZYPADKU WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO warunek określony w pkt. VI pkt.1 lit. a i b) musi spełniać każdy z tych Wykonawców, a warunki określone w pkt. VI pkt.1 lit c-g ) muszą spełniać łącznie, natomiast każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (tj. przedstawić dokumenty wskazane w pkt. VII ppkt. 7.4.). 6. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie istototne postanowienia umowy określa niniejsza SIWZ. 3. Wykonawca składając ofertę oświadcza na formularzu oferty, że akceptuje istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w określonych warunkach możliwości dokonania zmian : - zmiana regulacji prawnych w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędowa zmiana stawki podatku VAT) - konieczności zmiany terminu realizacji - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c. w związku z powstaniem okoliczności wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. technicznych , gospodarczych i finansowych - z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach tj. - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - jeżeli Wykonawca przerwał roboty bez podania przyczyny i uzasadnienia 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morzeszczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn Pok. 13 I Piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn Pok. 10 I Piętro (sekretariat UG).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.