Przejdź do treści

Sobota, 23.1.2021

Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-10-03

Ogłoszenie I przetarg w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Majewo

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 3 października 2014 roku

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 518), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z póź. zm.), Wójt Gminy Morzeszczyn ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Majewo.

Oznaczenie KW Numer działki Powierzchnia Opis działki

Cena
wywoławcza
działki

Przeznaczenie
w Studium
Kierunków i Uwarunkowań
Gminy Morzeszczyn
GD1T/00018656/7 103 0,01.03 ha

-budynek po byłej remizie OSP,

-woda, kanalizacja, prąd

15.038,00zł -teren usłu z preferencją dla handlu, gastronomii, administracji, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej

 

 1. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

 2. Przetarg odbędzie się dnia 4 listopada 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Morzeszczynie

 3. Wadium w pieniądzu wysokości 500 zł. /słownie: pięćset 00/100 / należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy Morzeszczyn Bank Spółdzielczy w Skórczu Oddział w Pelplinie 24 8342 0009 2011 5339 2000 0003 w terminie do dnia 30 października 2014 roku.

 4. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 5. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości

 3. Pozostałym osobom, wadium wraca się po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż po upływie 3 dni do zamknięcia przetargu.

 4. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona dnia 31 października 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy.

 5. Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi Kupujący.

 6. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym przez przez organizatora przetargu w zawiadomieniu zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 7. Dodatkowych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w siedzibie Urzędu Gminy Morzeszczyn tel. 58 536-27-24 wew. 12.

 

Wójt Gminy

Piotr Laniecki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.