Przejdź do treści

Wtorek, 19.1.2021

Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Urząd Gminy > Przetargi
2014-05-27

DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYM 2014-2015 i 2015-2016

Przetarg: DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYM 2014-2015 i 2015-2016

Morzeszczyn, dnia 18.06.2014 r.

 

IN. 271.ZP-2.2014

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na wykonanie usługi pn.:

 

DOWÓZ   UCZNIÓW DO  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYM

2014-2015 i 2015-2016

Działając na podstawie art.  92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.poz. 907 ze zmianami) Zamawiający Gmina Morzeszczyn zawiadamia, że w wyniku   czynności badania i oceny ofert  do realizacji zamówienia  pn.:

 

DOWÓZ   UCZNIÓW DO  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYM

2014-2015 i 2015-2016

została wybrana oferta   Nr  2 firmy :

Nazwa wykonawcy :             „ INWEST – KOM”  Gniew Sp. z o.o.

Ul. Wiślana 6

83-140  Gniew

 

Liczba punktów w kryterium ceny :             100

Cena brutto wykonania robót :                   245.700,00  PLN

Uzasadnienie wyboru :

Oferta złożona jako jedna z 4 ważnych ofert, nie podlegająca odrzuceniu, spełniająca wymagania SIWZ i odpowiadająca Zamawiającemu pod względem ceny wykonania przedmiotu zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Pzp .

 

Załącznik:

- wykaz Wykonawców wraz z oceną ofert.

 

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr  Laniecki

 

 

 

Numer ogłoszenia: 177814 - 2014; data zamieszczenia: 27.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Morzeszczyn , ul. 22 Lipca 4, 83-132 Morzeszczyn, woj. pomorskie, tel. 058 5362724 w. 14, faks 058 5362792.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.morzeszczyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY MORZESZCZYN NA PODSTAWIE ZAKUPU BILETÓW MIESIĘCZNYCH W ROKU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYM 2014-2015 i 2015-2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy Przedmiotu zamówienia obejmuje : 1) przewóz dzieci (dowóz do szkół i odwiezienie do miejsca zamieszkania) w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku 2014-2015 i 2015-2016 (w okresie od 01.09.- 30.06. ) w dni nauki przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn.zm.) oraz na zawody sportowe , konkursy, warsztaty i inne imprezy organizowane dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Morzeszczyn 2) transport - dowóz uczniów będzie się odbywał na terenie Gminy Morzeszczyn na trasach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym ( rozpoczęcie dowozów ok. godz. 6:30, zakończenie ok. godz. 15:30) i będzie obejmował dowóz : - 58 uczniów do Szkoły Podstawowej w Nowej Cerkwi - 317 uczniów do Zespołu Szkół w Morzeszczynie 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkładu jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy 4) Zamawiający wymaga , aby Wykonawca dysponował 2 autobusami z liczbą miejsc siedzących nie mniej niż 42 każdy zapewniających dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach oraz 1 autobusem rezerwowym . Ilość kilometrów do przejechania tygodniowo dla poszczególnych autobusów wynosi : - autobus nr 1 ok. 1000 km / tygodniowo - autobus nr 2 ok. 830 km / tygodniowo 5) Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety dla uczniów uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez zamawiającego i zatwierdzonego przez Dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych do 20 każdego miesiąca . Zamawiający najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów. 6) ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów 7) miesięczne bilety zostaną wydane zamawiającemu w siedzibie Wykonawcy w terminie do 28 każdego miesiąca w roku szkolnym ( w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec) 8) ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku dydaktyczno- wychowawczego może ulegać zmianie , z tym że granice zmian nie mogą przekroczyć +- 10% wartości ryczałtowej brutto za przedmiot zamówienia. W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. 9) rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych 10) szacunkowa liczba uczniów wynosi ok. 375 . Ceny biletów będą się różniły w zależności od odległości jaka dzieli dzieci od placówki oświatowej tj. - I grupa biletów dla uczniów, których odległość od szkoły wynosi do 4 km - 118 - II grupa biletów dla uczniów, których odległość od szkoły wynosi od 4 do 8 km - 214 - III grupa biletów dla uczniów, których odległość od szkoły wynosi powyżej 8 km - 43 11) Zamawiający zastrzega sobie możliwe odstępstwa od podanego haromonogramu przewozów uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, zmian organizacyjnych dot. roku szkolnego, odpracowania dni wolnych itp. 12) Zamawiający zapewni opiekę nad dziećmi przewożonymi autobusami Wykonawcy 13) pojazdy zadysponowane do przewozów muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne pozytywne badania techniczne. 14) Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia (co najmniej 3 kierowców) , przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawa jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. 15) przewozy muszą być dokonywane środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. 16) Zamawiający wyraża zgodę na postój autobusów na placu przy Zespole Szkół w Morzeszczynie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ważną licencję/zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób autobusem na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym . Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, a w szczególności , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi transportowe dot. przewozu osób odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia . Wykazane przez Wykonawcę usługi muszą być wykonane lub są wykonywane z należytą starannością. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia tj. 2 autobusami podstawowymi + 1 autobus rezerwowy o liczbie miejsc siedzących niemniej niż 42 . Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału osób zdolnych do wykonania zamówienia ,w tym 2 osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do kierowania autobusami (prawo jazdy kat. D, świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie) i doświadczenie (min. 5 lat pracy na stanowisku kierowcy autobusu) oraz 2 autobusami podstawowymi + 1 autobus rezerwowy o liczbie miejsc siedzących niemniej niż 42 . Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu spełnienia tego warunku . Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł. Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty wg. formuły spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VII ppkt 7.3 i 7.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) Dokument, o którym mowa w pkt. VII ppkt. 7.3 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VII SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis powołany w lit. b) SIWZ stosuje się odpowiednio. d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w określonych warunkach możliwości dokonania zmian : - zmiana regulacji prawnych w stosunku do powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. zmiana stawki podatku VAT) - konieczności zmiany terminu realizacji - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c. w związku z powstaniem okoliczności wynikających z przyczyn niezależnych od Zamawiającego tj. technicznych , gospodarczych i finansowych - z przyczyn których wcześniej nie można było przewidzieć a wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach tj. - jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, - jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął przewozów do którejkolwiek szkoły bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, - jeżeli Wykonawca przerwał przewozy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż dwa dni do którejkolwiek szkoły na terenie gminy - w wypadku stwierdzenie przez Zamawiającego, że samochody podstawione do przewozu uczniów, bądź też kierowcy upoważnieni do ich obsługi powodują zagrożenie dla zdrowia przewożonych uczniów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.morzeszczyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Morzeszczyn ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn pok. nr 10 Sekretariat UG.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy
Piotr Laniecki

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.