Przejdź do treści

Sobota, 25.1.2020

Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności > Azbest
2016-08-31

ABC o azbeście

Azbest jest grupą nieorganicznych minerałów o strukturze włóknistej, który ze względu na swoje właściwości (m.in. wysoką wytrzymałość mechaniczną, elastyczność, miękkość, sprężystość, odporność na działanie czynników chemicznych i biologicznych oraz dużą odporność na działanie wysokich temperatur i niepalność) był wykorzystywany do wyrobu materiałów budowlanych azbestowo-cementowych takich jak płyty pokryciowo-elewacyjne i dachowe oraz rury.

Na świecie (w tym także w Polsce) znany i stosowany od początku XX wieku. Jego prawdziwa popularność w Polsce nastała w latach 70. XX wieku. Stał się wtedy charakterystycznym elementem krajobrazu polskiej wsi, jako materiał pokryciowy zarówno na siedzibach ludzkich, jak i budynkach gospodarczych, wypierając droższą od niego dachówkę.

 

Eternit – nazwa handlowa, która z czasem stała się nazwą potoczną dla określenia materiałów budowlanych azbestowo-cementowych.

Współcześnie wiadomo, że azbest jest czynnikiem chorobotwórczym, przy czym niebezpieczeństwo pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu włókien azbestowych, uwalnianych w trakcie wydobycia azbestu, w procesie produkcji oraz obróbki i eksploatacji wyrobów zawierających azbest, a także na skutek ich uszkodzenia lub korozji. Źródłem narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza, może być woda, do której azbest trafia z gleb zanieczyszczonych azbestem, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowo-cementowych. Włókna azbestu mogą trafić do organizmu wraz z wdychanym powietrzem i tylko w niewielkim stopniu przez skórę i z układu pokarmowego.

Właściwości chorobotwórcze włókien azbestowych zależą od jego rodzaju, wymiaru i kształtu włókien, ich stężenia, czasu ekspozycji organizmu na ich działanie, a także efektywności biologicznych mechanizmów oczyszczania układu oddechowego oraz ewentualnego wpływu innych toksyn. Narażenie na działanie wysokich stężeń włókien azbestu jest największe w przypadku ekspozycji zawodowej, związanej z pracą przy wydobyciu azbestu lub produkcji i obróbce wyrobów zawierających azbest. Jednak zagrożone mogą być również osoby narażone na długotrwałe wdychanie włókien azbestowych o małym stężeniu lub na krótkotrwałe przebywanie w miejscu o ich bardzo wysokim stężeniu. Oznacza to, że wielokrotne wykonywanie drobnych napraw w materiale zawierającym azbest, czy też spędzanie czasu w pobliżu nielegalnego wysypiska wyrobów zawierających azbest może być przyczyną następujących chorób układu:

  • pylica azbestowa (azbestoza) – nieuleczalna choroba zawodowa występująca u osób długotrwale narażonych na wysokie stężenia pyłu azbestowego, powoduje zwłóknienie tkanki płucnej, prowadzi do niewydolności oddechowej;
  • łagodne zmiany opłucnowe – w postaci zgrubień, blaszek lub blizn będących skutkiem zwłóknienia tkanki płucnej;
  • rak płuca – najczęściej występujący nowotwór złośliwy powodowany przez azbest,
  • rak oskrzela, międzybłoniak opłucnej –nowotwór złośliwy spowodowany długotrwałym narażeniem nawet na nie duże stężenia włókien, występuje rzadko;
  • przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli.

Podejrzewa się, że azbest może być również przyczyną takich schorzeń jak nowotwory krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajnika, czy chłoniaki.

Ze względu na szkodliwość wyrobów azbestowych dla zdrowia ich produkcja w Polsce została zakazana Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, zgodnie, z którą do 28 września 1998 r. zakończono produkcję płyt azbestowo-cementowych, zaś od 28 marca 1999 obowiązuje zakaz obrotu azbestem i wyrobami go zawierającymi. Obecnie na mocy Dyrektywy 2003/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest, zaś całkowity zakaz stosowania azbestu wprowadzony został 1 stycznia 2005 r. (Dyrektywa 1999/77/WE).

Projekt współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Założenia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu” na lata 2009-2032

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” – dokumentu, który zastąpi dotychczas obowiązujący Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Główne cele Programu to:

1. usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;

2. minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju;

3. likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.

Program tworzy nowe możliwości, m.in.:

1. składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,

2. wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,

3. pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Ponadto Program przewiduje:

- do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu monitorowania realizacji Programu,

- zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin

 

Link do strony gdzie znajduje się Program Oczyszczania Kraju z Azbestu

na lata 2009 – 2032:

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu

oraz do Uchwały Nr XIII/78/2015 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Morzeszczyn”

http://morzeszczyn.biuletyn.net/?bip=2&cid=54&id=546

Spis stron internetowych zawierających informacje o azbeście:

1. Ministerstwo Rozwoju: www.mr.gov.pl/strony/zadania/bezpieczenstwo-gospodarcze/usuwanie-azbestu/program-oczyszczania-kraju-z-azbestu
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku http://wfosigw.gda.pl/
3. Baza azbestowa: www.bazaazbestowa.gov.pl
4. Federacja Zielonych GAJA: www.gajanet.pl i www.bezazbestu.com.pl

W roku 2016 Gmina Morzeszczyn po raz pierwszy przystąpiła do konkursu pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Morzeszczyn - edycja 2016”. Konkurs co roku organizuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 25 221,67 zł, poziom dofinansowania  z WFOŚiGW to 68,75 %, reszta środków pochodziła z budżetu gminy Morzeszczyn. Dzięki zadaniu udało się usunąć z terenu gminy około 64,83 tony azbestu, tj. 4802,32 m2 – były to głównie płyty faliste pochodzące z pokryć dachowych, składowane na posesjach mieszkańców. Zadaniem objęto 16 posesji należących do mieszkańców Gminy Morzeszczyn.

Wykaz firm koncesjonowanych do usuwania azbestu:


Nazwa firmy

Adres

Kontakt

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

„GRONEKO”

Mikorzyn 19

87-732 Lubanie

54 251 -33 -59

Eko-Grunt

Ul.Goleszowska 15/20

43-300 Bielsko Biała

Ul. Goleszowska 15/20

43-300 Bielsko Biała

600 -880 -887

533-370-210

P.H.U. „PAMIR”

ul. Łąkowa 10

83-110 Tczew

 

504-042-492

509-299-272

 

Zakład Usługowo-Handlowy

MASS-DEK

ul. Głowackiego 41

83-110 Tczew

605-632-827

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.