Przejdź do treści

Niedziela, 20.5.2018

Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-06-08

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Morzeszczyn

Informujemy, że 14 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 odbędzie się XI sesja XXVI sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn. Obrady odbędą się w sali narad Urzędu Gminy w Morzeszczynie.
Porządek obrad poniżej.

1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji VII Kadencji Rady Gminy z dnia 26.04.2017r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Morzeszczyn za rok 2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2016, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
8. Dyskusja /prezentacja stanowisk komisji/.
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Morzeszczyn,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
10. Informacja Skarbnika oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morzeszczyn,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2017,
- w sprawie przyznania dotacji celowej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Morzeszczynie i Nowej Cerkwi.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał jw.
13. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :
- w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Morzeszczyn na lata 2016 - 2021”,
- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu oznaczonego symbolem 39U w miejscowości Nowa Cerkiew.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał jw.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie XXVI sesji VII Kadencji Rady Gminy.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.