Zapraszamy na V sesję VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Zapraszamy na V sesję VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

Porządek obrad V sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn

zwołanej na dzień 27 marca 2019r. o godz.11.00 w sali Urzędu Gminy w Morzeszczynie


1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Zgłaszanie uwag do protokołu z IV sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 13.02.201r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Prezesa NZOZ „PELMED” dotycząca świadczenia usług medycznych na terenie gminy     Morzeszczyn.
7. Informacja dotycząca świadczenia usług stomatologicznych na terenie gminy Morzeszczyn.
8. Informacja z działalności GOPS za 2018 rok.
9. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2018.
10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Morzeszczynie za rok 2018.
11. Informacja Wójta Gminy z zebrań wiejskich w 2019 roku.
12. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw oraz Komisji Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej dotycząca następujących projektów uchwał :

-  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi

Majewo, gmina Morzeszczyn,

-  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

i stawki tej opłaty,

-  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt w gminie Morzeszczyn w 2019 roku”.

13. Dyskusja.
14. Podjęcie uchwał jw.
15. Informacja Dyrektora GZEAS oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca projektu uchwały w sprawie  ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Morzeszczyn oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
16. Dyskusja.
17. Podjęcie uchwały jw.
18. Informacja Sekretarza Gminy oraz stanowiska komisji stałych Rady Gminy dotycząca następujących projektów uchwał :

-  w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla

radnych Rady Gminy Morzeszczyn,

-  w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla

Przewodniczącego Rady Gminy Morzeszczyn,

-  w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Morzeszczyn,

-  w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla Sołtysów Gminy Morzeszczyn.

19. Dyskusja.
20. Podjęcie uchwał jw.
21. Zgłoszenie przez Radę Gminy trzech radnych do pracy w komisjach konkursowych w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Morzeszczynie oraz na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Cerkwi.
22. Sprawy różne.
23. Zakończenie V sesji VIII Kadencji Rady Gminy.