XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn - 06.06.2018

XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn - 06.06.2018

Zapraszamy na obrady XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn zwołanej na dzień 06 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Gminy Morzeszczyn. Proponowany porządek obrad poniżej.


1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji VII Kadencji Rady Gminy z dnia 18.04.2018r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Morzeszczyn za rok 2017.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2017, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
8. Dyskusja /prezentacja stanowisk komisji/.
9. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego Gminy Morzeszczyn,
- w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
10. Informacja Skarbnika oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwały jw.
13. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :
- w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Morzeszczyn dla obszaru oznaczonego symbolem B 69US,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Pelplin a Gminą Morzeszczyn dotyczącego powierzenia Gminie Pelplin zadania własnego Gmin w zakresie utrzymywania selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych w miejscowości Ropuchy.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał jw.
16. Informacja Dyrektora GZEAS oraz stanowisko Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych dotycząca następujących projektów uchwał:
- w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Morzeszczyn,
- w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwał jw.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca następujących projektów uchwał :
- w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Morzeszczyn,
- w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wójtowi Gminy Morzeszczyn.
20. Dyskusja.
21. Podjęcie uchwał jw.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie XXXV sesji VII Kadencji Rady Gminy.