Porządek obrad XIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy w dniu 28.10.2020r.

Porządek obrad XIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy w dniu 28.10.2020r.

Porządek obrad XIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy Morzeszczyn zwołanej na dzień 28 października 2020r. o godz.10.00 w Klubie Senior+ w Rzeżęcinie.


 1. Otwarcie sesji i powitanie gości.

 2. Sprawdzenie obecności radnych i stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Przedstawienie porządku obrad.

 4. Zgłaszanie uwag do protokołu z XVIII sesji VIII Kadencji Rady Gminy z dnia 23.09.2020r.

 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 6. Bieżąca informacja dotycząca świadczenia usług medycznych na terenie gminy Morzeszczyn

 7. Informacja Wójta Gminy z realizacji gminnych inwestycji zaplanowanych na rok 2020

  pod względem finansowym.

 8. Informacja Skarbnika Gminy oraz stanowisko Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu,

  Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :

 1. Dyskusja.

 2. Podjęcie uchwał jw.

 3. Informacja Wójta Gminy oraz stanowisko Komisji Ładu, Porządku, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony P. Poż. oraz Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów oraz ds. Sołectw dotycząca następujących projektów uchwał :

 1. Dyskusja

 2. Podjęcie uchwał jw.

 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych oraz Wójta Gminy o

  oświadczeniach majątkowych Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierowników jednostek

  organizacyjnych gminy oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta.

 4. Sprawy różne.

 5. Zakończenie XIX sesji VIII Kadencji Rady Gminy.