Przejdź do treści

Czwartek, 25.4.2019

Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2018-10-30

Ogłoszenie Wójta Gminy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2018 roku

WÓJT GMINY MORZESZCZYN

działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn Nr XXI/135/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia: programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2018 roku

w formie wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach:

1) promocji i organizacji wolontariatu,

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w 2018 r. wynosi
1 tys. zł.

1. Zasady przyznawania dotacji:

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem i będą wykonywane na rzecz mieszkańców gminy Morzeszczyn.

2. Termin i warunki realizacji zadania:

Rozpatrywane będą tylko projekty, które zrealizowane zostaną w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.

Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie poprzez wspieranie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3. Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać do dnia 19 listopada 2018 roku, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn, z adnotacją „Konkurs ofert 2018 - .... (nazwa zadania)”. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Morzeszczyn.

Komisja Konkursowa opiniując, a następnie Wójt Gminy Morzeszczyn – podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji będzie kierować się następującymi kryteriami:

doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych, posiadane zasoby kadrowe, zaplecze techniczne oferenta, odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania (korzyści społeczne), koszty realizacji zadania, możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z innych źródeł.


Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma pozytywnie ocenionych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, będą oni mieli możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonych ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu niezwłocznie po wyborze oferty.

5. Oferta

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

b) w przypadku oferty wspólnej – umowę partnerską

c) oświadczenie, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy

Załączniki muszą być ważne i aktualne tj., nie starsze niż 3 miesiące od dnia wydania i podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z ramienia organizacji.

Oferta nie spełniająca któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu. Ofertę należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo lub komputerowo.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Pani Weronika Gerowska, tel. (58) 536-27-19 wew. 14, promocja@morzeszczyn.pl

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.