Przejdź do treści

Czwartek, 21.11.2019

Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-08-06

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 06.08.2019 r. w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora konkursu w ramach regrantingu - mikrodotacje

Działając na podstawie art. 11, 13 oraz 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm., z 2019 r. poz. 37), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn Nr XXXIX/262/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia: programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

 

ogłaszam

otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację, w formie wsparcia, zadania Gminy Morzeszczyn w roku 2019 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  1. Cel konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji. Obszary zadań do wsparcia mikrodotacjami to „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „ustawą”.

 

  1. Środki na realizację zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2019 r. wynosi 2 000,00 zł, przy czym ogólna wartość przekazanych środków przez operatora na realizację projektów nie może być niższa niż 75% otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego.

 

W roku 2018 nie przeznaczono środków z budżetu gminy Morzeszczyn na realizację w/w zadania.

 

 

 

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1)      Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z 2018 r. poz. 62 ze zm.) przeznaczonymi na realizację zadań publicznych

2)      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:

a)      posiadają własną stronę internetową,

b)      zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Morzeszczyn oraz na obszarze Gminy Morzeszczyn,

c)       prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

3)      Oferowane zadanie może być realizowane najwcześniej od dnia podpisania umowy, najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.

 

  1. 4. Zadania operatora

Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, będzie należało:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej:

- regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,

- regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej,

- wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla grup nieformlanych w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję;

c) ogłoszenie konkursu;

d) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;

e) podpisanie umów na realizację projektów;

f) monitoring realizacji projektów;

g) rozliczenie realizacji projektów;

h) rozliczenie realizacji całości zadania;

i) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla grup nieformalnych w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

 

  1. 5. Oferta

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów oferty i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300 z późn. zm.) stosowanym na podstawie § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu.

 

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły,

b) do oferty można dołączyć referencje, umowę partnerską lub oświadczenie partnera o współpracy,

c) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; nie dotyczy uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,

d) w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy lub statutu spółki.

 

Ponadto w ofercie należy wskazać zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

 

Oferta nie spełniająca któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu. Ofertę należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo lub komputerowo.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

 

  1. 6. Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać do dnia 28 sierpnia 2019 r., w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn, z adnotacją „Konkurs ofert 2019 - wybór operatora konkursu w ramach regrantingu - mikrodotacje”. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 

  1. 7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Morzeszczyn.

Komisja Konkursowa opiniując, a następnie Wójt Gminy Morzeszczyn – podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji będzie kierować się następującymi kryteriami:

doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych, posiadane zasoby kadrowe, zaplecze techniczne oferenta, odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania (korzyści społeczne), koszty realizacji zadania, możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z innych źródeł.


Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma pozytywnie ocenionych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, będą oni mieli możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonych ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu niezwłocznie po wyborze oferty. Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Pani Weronika Gerowska, tel. (58) 536-27-19 wew. 14, promocja@morzeszczyn.pl

 

 

Morzeszczyn, dnia 06.08.2019 r.

 

Wójt Gminy Morzeszczyn

(-) Piotr Laniecki

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.