Przejdź do treści

Sobota, 27.2.2021

Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2021-02-16

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Morzeszczyn

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Morzeszczyn w 2021 roku

w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

A. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych na ich realizację:

I. Cel konkursu, rodzaj i zakres zadań publicznych:

1. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej wartościowych ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu odpowiadający celom „Programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu każdy zgłoszony w niniejszym konkursie projekt powinien służyć realizacji w szczególności co najmniej jednemu z niżej wymienionych zadań:

a) poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Morzeszczyn,

b) zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Morzeszczyn do działalności sportowej,

c) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Morzeszczyn,

d) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Morzeszczyn poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

e) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego

3. Opisane wyżej zadania zostaną zrealizowane poprzez m.in:

a) realizację programów szkolenia sportowego,

b) organizację zajęć sportowych,

c) organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

d) udział w rozgrywkach ligowych, turniejach i zawodach sportowych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania konkursowego:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r. wynosi 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

W roku 2020 na realizację wszystkich zadań w obszarze: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

B. Warunki konkursu

I. Zasady przyznania dotacji

1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz przedmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem i będą wykonywane na rzecz mieszkańców gminy Morzeszczyn.

2. Dotacja nie będzie udzielana na:

a) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Gminy na podstawie odrębnych przepisów,

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

c) budowę, remont, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

d) działalność gospodarczą podmiotów, które prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego,

e) udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

f) działalność polityczną i religijną,

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;

b) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli wynika to ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem;

c) statut;

d) w przypadku oferty wspólnej – umowę partnerską,

e) oświadczenie, że zadanie zostanie wykonane zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

4. Załączniki muszą być ważne i aktualne. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z ramienia organizacji.

5. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta.

6. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny tzn. maszynowo lub komputerowo.

7. W ofercie należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”.

8. Oferta nie spełniająca któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu.

9. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/ów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

11. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma pozytywnie ocenionych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, będą oni zobowiązani do wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonych ofert w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników. Nie dostarczenie korekty w podanym terminie rozumie się jako rezygnację z dotacji.

12. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn/y.

13. W zakresie związanym z ofertą realizacji zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Gmina Morzeszczyn postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

14. Wsparcie udzielone podmiotom ubiegającym się o dotacje w ramach otwartego konkursu ofert może być udzielone w wysokości do 90% całkowitych kosztów zadania publicznego.

15. Oferent zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% całkowitego kosztu zadania.

16. Wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego.

17. W trakcie realizacji zadania wkład niefinansowy osobowy należy udokumentować oświadczeniem o wykonaniu pracy społecznej przy realizacji zadania.

18. W trakcie realizacji zadania wkład niefinansowy rzeczowy należy udokumentować oświadczeniem organizacji, że w czasie realizacji projektu (zadania publicznego) wykorzystała ona w zadeklarowanym w ofercie (i umowie) zakresie i wartości wkład rzeczowy.

II. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie powinno być wykonane w roku 2021, przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie może nastąpić nie wcześniej niż od daty podpisania umowy, a zakończenie zadania musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2021 roku. Do rozliczenia kosztów zadania będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie poprzez wspieranie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

3. Zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Morzeszczyn.

4. Po podpisaniu umowy oferent może dokonywać przesunięć w budżecie zadania w trakcie jego realizacji w ramach pozycji kosztorysu zadania, możliwe są samodzielne przesunięcia do 20%.

5. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu gminy Morzeszczyn jest zobowiązany do przedłożenia na wezwanie:

a) dokumentów finansowo – księgowych dotyczących pokrycia kosztów z dotacji przekazanej przez gminę Morzeszczyn;

b) dokumentów finansowo – księgowych dotyczących pokrycia kosztów ze środków własnych i innych niż przekazana dotacja przez gminę Morzeszczyn.

III. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem na operatora wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 09.03.2021 r., do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 (83-132 Morzeszczyn) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2021 - .... (nazwa zadania)”.

2. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Morzeszczyn.

2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Morzeszczyn. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, wzywa się oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych.

3. Przyjmuje się następujące kryteria oceny formalnej:

a) Czy oferta została złożona terminowo?

b) Czy oferta została złożona na właściwym druku ofert?

c) Czy oferta zawiera wszystkie załączniki?

4. Organizator może wezwać do jednokrotnego uzupełnienia oferty pod względem formalnym.

5. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych jest warunkiem poddania oferty dalszej ocenie. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków oceny formalnej oferta nie zostanie rozpatrzona.

6. Po ocenie formalnej oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę merytoryczną złożonych ofert i przedstawi swoją opinię Wójtowi Gminy Morzeszczyn w formie protokołu.

7. Komisja Konkursowa opiniując, a następnie Wójt Gminy Morzeszczyn – podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji będzie kierować się następującymi kryteriami:

a) doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych,

b) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

c) posiadane zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe, wkład wolontariuszy,

d) odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania (korzyści społeczne),

e) budżet zadania, a w nim koszty realizacji zadania,

f) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom Gminy Morzeszczyn,

g) możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z innych źródeł,

h) kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zakończenia przyjmowania ofert.

9 . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert/y:

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn – www.morzeszczyn.pl

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12;

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Morzeszczyn – bip.morzeszczyn.pl.

10. Przekazanie środków na realizację zadania odbywa się po zawarciu umowy z oferentem.

11. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Katarzyna Mykowska tel. (58) 536-27-19 wew. 14,
e- mail: promocja@morzeszczyn.pl

 

Morzeszczyn, dnia 16.02.2021r.

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr Laniecki

Załączniki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.