Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

Ogłoszenie otwartego konkursu na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn

z dnia 16.02.2021r

o otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadania Gminy Morzeszczyn w roku 2021 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


I.Cel konkursu i rodzaj zadań

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem projektu, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje, od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na podstawie art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). Obszary zadań do dofinansowania mikrodotacjami to działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Wyłoniona organizacja - operator projektu odpowiadać będzie za realizację zadania, w szczególności za:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej m.in.:

- regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,

- regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej,

- wyłonienie realizatorów projektów, zgodnie z procedurą konkursową przygotowywaną przez operatora projektu i zaakceptowaną przez Wójta Gminy Morzeszczyn,

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla innych organizacji pozarządowych (lub innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,

c) ogłoszenie konkursu,

d) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,

e) podpisanie umów na realizację projektów,

f) wypłata dotacji na realizację projektów,

g) monitoring realizacji projektów i wykorzystania przekazanych środków,

h) merytoryczne i finansowe rozliczenie dofinansowanych projektów,

i) merytoryczne i finansowe rozliczenie całości realizowanego zadania;

j) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania konkursowego

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wszystkich zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2021 r. wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przy czym ogólna wartość przekazanych środków przez operatora na realizację projektów nie może być niższa niż 90% otrzymanej dotacji na realizację zadania publicznego.

2. W roku 2020 na realizację wszystkich zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych przeznaczono środki budżetu gminy Morzeszczyn w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:

a) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie regrantingu,

b) posiadają własną stronę internetową,

c) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Morzeszczyn oraz na obszarze Gminy Morzeszczyn,

d) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursu. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a) kopia aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji / pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,

b) statut,

c) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.

3. Oferta musi zawierać zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru oraz zasady i sposób monitorowania i oceny realizowanych przez nich projektów.

4. Oferta nie spełniająca któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu.

5. Formularz oferty należy wypełnić w sposób przejrzysty i czytelny tzn. maszynowo lub komputerowo.

6. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawione do reprezentowania oferenta.

7. Oferta oraz wszelkie naniesione w niej poprawki, pod rygorem nieważności, wymagają podpisu/ów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką osobową).

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma pozytywnie ocenionych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, będą oni zobowiązani do wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonych ofert w ciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników. Nie dostarczenie korekty w podanym terminie rozumie się jako rezygnację z dotacji.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn/y.

11. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być udzielane na:

a) przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Gminy na podstawie odrębnych przepisów,

b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

c) budowę, remont, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

d) działalność gospodarczą podmiotów, które prowadzą działalność w sferze pożytku publicznego,

e) udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

f) działalność polityczną i religijną,

g) pokrycie kosztów administracyjnych i osobowych utrzymania biura podmiotu programu.

12. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:

a) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej realizacji zadania,

b) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

13. W zakresie związanym z ofertą realizacji zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Gmina Morzeszczyn postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie powinno być wykonane przez operatora projektu w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością oraz zgodnie z zawartą umową.

3. Zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Morzeszczyn oraz na obszarze Gminy Morzeszczyn.

4. Po podpisaniu umowy oferent może dokonywać przesunięć w budżecie zadania w trakcie jego realizacji w ramach pozycji kosztorysu zadania, możliwe są samodzielne przesunięcia do 20%.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem na operatora wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 09.03.2021 r., do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12 (83-132 Morzeszczyn) w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert 2020 - .... (nazwa zadania)”.

2. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Morzeszczyn. Tryb pracy określi regulamin ustanowiony Zarządzeniem Wójta Gminy.

2. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Morzeszczyn. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, wzywa się oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych.

3. Przyjmuje się następujące kryteria oceny formalnej:

a) Czy oferta została złożona terminowo?

b) Czy oferta została złożona na właściwym druku ofert?

c) Czy oferta zawiera wszystkie załączniki?

4. Organizator może wezwać do jednokrotnego uzupełnienia oferty pod względem formalnym.

5. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych jest warunkiem poddania oferty dalszej ocenie. W przypadku nie spełnienia wszystkich warunków oceny formalnej oferta nie zostanie rozpatrzona.

6. Po ocenie formalnej oferty zostaną przekazane do zaopiniowania Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa przeprowadzi ocenę merytoryczną złożonych ofert i przedstawi swoją opinię Wójtowi Gminy Morzeszczyn w formie protokołu.

7. Komisja Konkursowa opiniując, a następnie Wójt Gminy Morzeszczyn – podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji będzie kierować się następującymi kryteriami:

a) doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych,

b) możliwość realizacji zadania przez wnioskodawcę,

c) posiadane zasoby kadrowe, lokalowe, rzeczowe, wkład wolontariuszy,

d) odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania (korzyści społeczne),

e) budżet zadania, a w nim koszty realizacji zadania,

f) korzyści jakie realizacja zadania przyniesie mieszkańcom Gminy Morzeszczyn,

g) możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z innych źródeł,

h) kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w ciągu 30 dni od momentu zakończenia przyjmowania ofert.

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert/y:

a) na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn – www.morzeszczyn.pl

b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. Kociewska 12;

c) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Morzeszczyn – bip.morzeszczyn.pl.

10. Przekazanie środków na realizację zadania odbywa się po zawarciu umowy z oferentem.

11. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu

.Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Katarzyna Mykowska tel. (58) 536-27-19 wew. 14, promocja@morzeszczyn.pl

 

Morzeszczyn, dnia 16.02.2021 r.

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr Laniecki

Załączniki