Przejdź do treści

Wtorek, 4.8.2020

Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2020-04-22

Nowa stawka za odpady

Z dniem 1 maja 2020 r. w Gminie Morzeszczyn będą obowiązywały nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Morzeszczyn z dniem 19 lutego 2020r. podjęła Uchwałę nr XIV/84/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, w której uchwaliła:

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości i stawki opłaty,
  • Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 45,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

 

Uwaga!!! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego, który aktywny będzie od 1 kwietnia 2020 r.

 

Zmiana stawki opłaty spowodowana była wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych. Z dniem 01.01.2020 r. wprowadzono nowy cennik przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, zgodnie z którym koszt zagospodarowania m.in. odpadów zmieszanych wzrósł o 20%, odpadów ulegających biodegradacji wzrósł o 60%, odpadów wielkogabarytowych wzrósł o 136 %, a zużytych opon wzrósł o 50%. Zmiany cen usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych podyktowane są m.in. wzrostem kosztów: zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów; opłaty za składowanie odpadów na składowisku odpadów, określonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017r. (Dz. U. 2017, poz. 723), stawka w 2020r. wynosi 270 zł za 1 Mg; energii i paliw;  płac (wzrost najniższej krajowej).

 

Zmiana ta pokierowana, jest również różnicą mieszkańców zdeklarowanych i rzetelnie płacących za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  a faktyczną ilością osób zamieszkujących daną nieruchomość „niezdeklarowanych”.

 

Informujemy, że istnieje możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi reguluje to uchwała nr XIV/85/2020 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 19 lutego 2020r. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomości.

 

Ulga za kompostowanie odpadów biodegradowalnych dla mieszkańców zamieszkujących budynki jednorodzinne.

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) Rada Gminy Morzeszczyn dnia 19 lutego 2020 roku podjęła uchwałę NR XIV/85/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

Ulga ta wynosi 2,00 zł od mieszkańca, należy jednak złożyć stosowną deklarację aby uzyskać w/w ulgę w opłacie. Właściciel nieruchomości jednorodzinnej oświadcza, że w/w odpady będzie zagospodarowywał na terenie swojej nieruchomości. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiologiczny w Polsce, nie odbyła się sesja Rady Gminy a w związku z czym nie została podjęta Uchwała dot. nowego wzoru deklaracji.

 

Informujemy, że po podjęciu stosownej uchwały wszystkie złożone w późniejszym czasie deklaracje dotyczące deklaracji właściciela nieruchomości w sprawie kompostowania bioodpadów będą obowiązywały od 1 maja 2020 r.

 

Podjęcie stosownej uchwały planowane jest na 13 maja 2020 r. Nowy wzór deklaracji dla mieszkańców będzie dostępny pod koniec czerwca 2020 r.

 

Gmina Morzeszczyn, nie narzuca rodzaju kompostownika.

 

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą zagospodarowywania bioodpadów na terenie swojej działki:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub,

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, dotyczącej kompostowania frakcji bio,  ze stanem faktycznym – wójt, stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia, o którym mowa w uchwale Rady Gminy Morzeszczyn nr XIV/85/2020 r. z dnia 19 lutego 2020 roku. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa w/w uchwale, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa wyżej.

4) ponowne skorzystanie ze zwolnienia w opłacie, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.