Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tczewie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie informuje, iż w związku ze zmianą metody badania na włośnie w załączniku przesyła informację w formie ulotki dot. badania mięsa na użytek własny oraz wzór powiadomienia o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.


UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY TRZODY CHLEWNEJ NA TERENIE POWIATU TCZEWSKIEGO

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie przypomina, że mięso pozyskane z uboju świń na potrzeby własne oraz mięso dzików odstrzelonych podlega obowiązkowemu badaniu na obecność włośni.

Zgodnie z krajowymi przepisami, co najmniej 24 h przed dokonaniem uboju zwierząt, posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest poinformować powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce planowanego uboju.

Zgłoszenie takie można dokonać w formie:

-pisemnej według druków dostępnych na stronie lub w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie,

-telefonicznie pod nr telefonu (58) 531-15-53,

Aby dokonać zgłoszenia telefonicznie trzeba przygotować niezbędne informacje:

OBOWIĄZEK HODOWCY ŚWIŃ

Istnieje obowiązek badania mięsa świń, bobrów, nutrii i dzików na obecność włośni.

Dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny zwierzęta:

-zdrowie,

-po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dodatkowo ze względu na fakt, iż powiat tczewski znajduje się w strefie "ochronnej" związanej z występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski, ubój w gospodarstwie świń dopuszcza się, pod warunkiem, że:

  1. Stado jest zarejestrowane w ARiMR i posiada numer siedziby stada,
  2. Świenie zostały oznakowane zgodnie z ustawą o systemie IRZ,
  3. Stado posiada status urzędowo wolny od choroby wirusa Aujeszky'ego,
  4. Były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem,
  5. Świnie planowane do uboju, zostaną poddane badaniu przedubojowemu świń,
  6. Mięso pozyskane w wyniku takiego uboju zostanie poddane badaniu poubojowemu,
  7. Mięso pozyskane od ubitej świni zostanie zbadane na obecność włośni.

Ponadto należy zgłosić w terminie 2 dni od zdarzenia Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR fakt uboju (strefa ochronna/żółta).

Gdy zaistnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń próbki do badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń pobiera się przy przeprowadzaniu badania przedubojowego świń albo badania poubojowego mięsa z tych świń.

Próbi do badania mięsa na obecność włośni pobiera i bada urzędowy lekarz weterynarii.

Mięso świń, bobrów, nutrii i dzików nie może być spożyte ani przetworzone przed otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego przydatność do spożycia.

CENNIK BADANIA

LEKARZE URZĘDOWO WYZNACZENI DO BADANIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH I MIĘSA NA ROK 2021

Nazwisko i imię urzędowego lekarza weterynarii:

lek. wet. Jacek Szwaczka

lek. wet. Tomasz Kacprzak

Obszar działania:

powiat tczewski

Siedziba, nr telefonu:

Pracownia Badania Mięsa U-15

ul. 30 Stycznia 29

83-110 Tczew

kom: 601 538 220

Metoda badania:

wytrawiania

 

Badania mięsa na obecność włośni na terenie powiatu tczewskiego odbywają tylko i wyłącznie metodą wytrawiania zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej jako jedynej w pełni skutecznej metody badania mięsa na obecność włośni (Rozporządzenie Wykonawcze Komisji UE nr 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015r. ustanawiające szczególne przepisy urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni Trichinella w mięsie.

Badania takie wykonuje Pracownia Badania Mięsa U-15 przy ul. 30 Stycznia 29 w Tczewie dwa razy w tygodniu lub w zależności od potrzeby.

Wyniki badania będą udostępniane telefonicznie przez urzędowego lekarza weterynarii oraz osobiście przy odbiorze zaświadczenia w umówionym terminie.

WAŻNE

Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, brak zgłoszenia powiatowemu lekarzowi weterynarii uboju zwierzęcia na użytek własny 24 godziny przed planowanym ubojem, za ubój w niewłaściwych warunkach bądź przez osobę nieposiadającą uprawnień, za brak badania mięsa świń, bobrów, nutrii i dzików na włośnie grozi kara od 100zł do 2000zł

 

Za wprowadzenie mięsa na rynek, które pochodzi z produkcji na użytek własny grozi kara od 1000zł do 5000zł

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. 2017 poz. 1182) -§ 1 pkt. 38 oraz § 1 pkt.39

Podstawa prawna:

*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz.U.2013 poz. 388).

*Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z dnia 02 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2019 poz. 1149)

*Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz.U. z 2018 r. poz. 513)

Załączniki