Przejdź do treści

Czwartek, 28.5.2020

Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2019-04-26

Informacja od PUP Tczew

Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie w latach 2019-2020 realizuje współfinansowany przez Unię Europejską projekt skierowany do osób bezrobotnych z powiatu tczewskiego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (IV)”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Cel główny projektu to:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tczewskim

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 390 (318K,72M) uczestników -osób młodych
w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tczewie jako  bezrobotne, spośród których co najmniej 60%
w liczbie 234 osób (191K,43M) stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby NEET przyjętą w POWER 2014-2020.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r.-31.12.2020 r.

Kwota dofinansowania na lata 2019 r.-2020 r.: 4.827.922,30 zł,

w tym ze środków wspólnotowych: 4.068.972,90 zł.

W ramach projektu realizowane są w 2019 r.-2020 r. następujące formy wsparcia:

- staże  - 120 osób (118K,2M)

- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 121 osób (115K,6M)

- bony szkoleniowe – 80 osób (25K,55M)

- bony zatrudnieniowe – 50 osób (44K,6M)

- refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – 19 osób

(16K,3M)

Udzielanie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania. W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych, która opierać się będzie na co najmniej trzech elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy wskazanych w typach operacji w ramach osi I, przy czym IPD oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe stanowią obligatoryjną formę wsparcia, a trzeci element to objęcie danego uczestnika w zależności od potrzeb odpowiednimi działaniami w ramach projektu.

 

Co najmniej 20% uczestników w liczbie 78 (64K,14M) stanowią osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt  zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów 
z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracę w tym zakresie z działającymi na obszarze

realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.

W przypadku osób pozostających bez pracy w momencie przystąpienia do projektu, 
w projekcie zakłada się realizację minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla wszystkich grup docelowych.

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w projekcie wynoszą odpowiednio:

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób 
w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) -42%;

- minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -57%.

 

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.