Przejdź do treści

Czwartek, 18.10.2018

Imieniny: Hanny, Klementyny, Łukasza

dd 7 6 5 4 3 2 1 12 11 8

Ścieżka do tej strony

Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności
2017-12-21

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn

Ogłoszenie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia naboru ofert na operatora konkursu na mikrodotacje .

Działając na podstawie art. 11, 13 oraz 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn Nr XXX/201/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia: programu współpracy Gminy Morzeszczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

Ogłaszam

otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację, w formie wsparcia, zadania Gminy Morzeszczyn w roku 2018 z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

  1. Cel konkursu

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi konkurs na mikrodotacje od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji. Obszary zadań do wsparcia mikrodotacjami to „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej „ustawą”.

  1. Środki na realizację zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania w 2018 r. wynosi 4 000,00 zł. W roku 2017 na realizację w/w zadania przeznaczono środki budżetu gminy Morzeszczyn w wysokości 4 000,00 tys. zł.

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1)      Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn. zm.) przeznaczonymi na realizację zadań publicznych

2)      Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, które spełniają następujące warunki:

a)      posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie regrantingu,

b)      posiadają własną stronę internetową,

c)      zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Morzeszczyn oraz na obszarze Gminy Morzeszczyn,

d)       prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem

3)      Środki przeznaczone na realizację ww. zadania w całości muszą zostać przeznaczone przez operatora na dotacje. Koszty obsługi oraz ewentualne koszty promocji lub wyposażenia są wkładem własnym operatora.

4)      Oferowane zadanie może być realizowane najwcześniej od dnia 1 stycznia 2018 r., najpóźniej do 31 grudnia 2018 r.

  1. Zadania operatora

Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu, będzie należało:

a) opracowanie dokumentacji konkursowej:

- regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,

- regulaminu wyboru członków i prac Komisji Konkursowej,

- wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów

b) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje dla innych organizacji pozarządowych (lub innych uprawnionych podmiotów zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy) w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję;

c) ogłoszenie konkursu;

d) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów;

e) podpisanie umów na realizację projektów;

f) wypłata dotacji na realizację projektów;

g) monitoring realizacji projektów;

h) rozliczenie realizacji projektów;

i) rozliczenie realizacji całości zadania;

j) prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert , w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

5. Oferta

Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

a) zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok ubiegły

b) aktualny, tj. zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym na dzień złożenia oferty odpis z KRS lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 poz. 1142 ze zm.), a w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w KRS – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta.

c) Do oferty można dołączyć referencje, umowę partnerską lub oświadczenie partnera o współpracy.

Załączniki muszą być ważne i aktualne tj., nie starsze niż 3 miesiące od dnia wydania i podpisane przez osoby uprawnione. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione z ramienia organizacji.

Oferta nie spełniająca któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlega odrzuceniu. Ofertę należy wypełnić czytelnie tzn. maszynowo lub komputerowo.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.

6. Miejsce i termin składnia ofert:

Oferty należy składać do dnia 11 stycznia 2018 r. , w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Morzeszczyn, ul. 22 Kociewska 12, 83-132 Morzeszczyn, z adnotacją „Konkurs ofert 2017 - .... (nazwa zadania)”. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty na realizację zadania publicznego będą rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Morzeszczyn.

Komisja Konkursowa opiniując, a następnie Wójt Gminy Morzeszczyn – podejmując decyzję w sprawie udzielenia dotacji będzie kierować się następującymi kryteriami:

doświadczenie organizacji w realizacji zadań publicznych, posiadane zasoby kadrowe, zaplecze techniczne oferenta, odpowiednie określenie celów i rezultatów zadania (korzyści społeczne), koszty realizacji zadania, możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadania z innych źródeł.


Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość proporcjonalnego zmniejszania wielkości dofinansowania stosownie do posiadanych środków w przypadku, gdy suma pozytywnie ocenionych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania.

W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, będą oni mieli możliwość wprowadzenia niezbędnych zmian do złożonych ofert.

Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Morzeszczyn oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu niezwłocznie po wyborze oferty. Osobą kontaktową w sprawie konkursu jest Pani Aleksandra Woźnicka, tel. (58) 536-27-19 wew. 14, promocja@morzeszczyn.pl

 

 

Morzeszczyn, dnia 21 grudnia 2017 r.

 

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr Laniecki

wydruk, pdf


Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.